Garść informacji o badaniach marketingowych.

Podstawą efektywnego kierowania firmą jest znajomość potrzeb konsumentów. Od tego, czy te potrzeby poznamy w wystarczającym stopniu, będzie zależała ilość sprzedanych przez naszą firmę produktów lub świadczonych usług, a co za tym idzie – nasz ekonomiczny sukces i dalszy rozwój firmy.
Jak jednak poznać potrzeby, oczekiwania i wymagania naszych potencjalnych klientów? Do tego celu służą badania marketingowe.

Definicja badań marketingowych

Jest to proces polegający na zebraniu, przeanalizowaniu i zgromadzeniu odpowiedniej ilości obiektywnych opinii i informacji związanych z działalnością naszej firmy, a naczelnym celem tego procesu jest zminimalizowanie ryzyka podjęcia niewłaściwych decyzji marketingowych, których skutkiem byłoby zmniejszenie zysków firmy.

Co może być celem tych badań?

Celem badań marketingowych mogą być następujące aspekty:

 • analiza produktu – pozwala stwierdzić, czy na rynku istnieje w ogóle zapotrzebowanie na dany produkt; badanie produktu daje nam też pojęcie o akceptacji klientów dla produktów konkurencji;
 • analiza reklamy – są to badania nad treścią i tekstem reklamy, czy to w radio, telewizji, czy prasie;
 • analiza rynku – pozwala stwierdzić jak duże jest zapotrzebowanie na badany produkt oraz jakie są udziały naszej firmy na rynku;
 • analiza funkcjonowania firmy – da nam odpowiedź na pytania o właściwą lokalizację zakładów i punktów sprzedaży czy analizę zatrudnienia.

Metody pozyskiwania informacji

Istnieje wiele metod przeprowadzenia badań marketingowych, których wykonanie najlepiej zlecić firmie zajmującej się tym profesjonalnie:

 • ankieta – informacje uzyskuje się poprzez zadawanie przygotowanych wcześniej pytań dotyczących produktu. Ankieta może być wypełniana osobiście przez ankietowanego, telefonicznie, poprzez Internet;
 • metoda panelowa – stosowana jest głównie do określania zmian w popycie na konkretny produkt i jest przeprowadzana w regularnych odstępach czasu na tej samej grupie. Dzięki tak przeprowadzonemu badaniu marketingowemu dane są kompletne i pozwalają na szybkie wychwycenie zmian w popycie;
 • obserwacja – polega na obserwowaniu klientów i ich reakcji na produkt w sklepie, na targu czy wystawie. Zaletą tej metody jest brak świadomości osoby badanej, że jest poddana obserwacji, dzięki czemu zaobserwowana reakcja jest spontaniczna. Jednak podstawową wadą obserwacji jest jej subiektywność, ocena zależy od interpretacji osoby przeprowadzającej badanie. Należy więc ją stosować ostrożnie i raczej jako uzupełnienie dla innych metod;
 • eksperyment – jest to metoda ryzykowna, polegająca na wprowadzeniu produktu na rynek. Można taki produkt wprowadzić w kilku wariantach, różniących się detalami takimi jak np. opakowanie. Metoda ta pozwoli na szybką ocenę, który wariant naszego produktu jest najchętniej kupowany przez konsumentów i podjęcie właściwych działań. Jest to badanie marketingowe, które przebiega w warunkach rzeczywistych, jest więc najbardziej miarodajne, choć spośród innych metod – najdroższe i wymagające długich przygotowań.

Skąd czerpać informacje?

Badania marketingowe można przeprowadzić w następujących grupach osób:

 • klienci – to oni są najlepszym źródłem informacji odnoszących się do zapotrzebowania na produkt;
 • pracownicy naszej firmy oraz byli pracownicy firm konkurencyjnych;
 • inne firmy lub osoby fizyczne działające w naszej branży, np. dostawcy czy pośrednicy;
 • lektura prasy branżowej;
 • badanie i analiza produktów firm konkurencyjnych;
 • źródłem informacji mogą być też agencje przeprowadzające badania marketingowe.

Poprawnie przeprowadzone badania marketingowe

Należy pamiętać, że aby osiągnąć pełny sukces, należy nie tylko odpowiednio dobrać metodę badania, ale też przeprowadzić je na odpowiednio licznej grupie losowo wybranych osób. Jest to ważne, ponieważ im liczniejsza jest grupa badanych, tym szerszy jej przekrój pod względem preferencji, wieku, grupy zawodowej czy statusu finansowego.
Odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie badań marketingowych leży w naszym interesie, od niego bowiem zależeć będzie powodzenie naszego przedsięwzięcia i ilość sprzedanych produktów, czyli zysk naszej firmy.