Faktoring a cesja wierzytelności – jakie są różnice?

W dzisiejszym wpisie pod lupę bierzemy dwa pojęcia, których rozróżnienie może sprawiać problemy osobom stawiającym swoje pierwsze kroki w świecie finansów firmowych. Sprawdźmy, jakie podobieństwa i różnice mają faktoring i cesja wierzytelności.

Faktoring – zmiana środków zamrożonych na fakturach na gotówkę

Stronami klasycznej umowy faktoringowej są sprzedawca (faktorant), firma faktoringowa (faktor) oraz płatnik, czyli nabywca dóbr i usług. Sprzedawca dostarcza przedmiot zamówienia i wystawia płatnikowi fakturę z odroczonym terminem zapłaty (np. 30 dni). Przelew nadejdzie za miesiąc, jednak w tym czasie sprzedawca musi mieć środki na bieżącą działalność.

W tym celu podpisuje umowę faktoringową, w ramach której faktor przelewa na konto sprzedawcy 80-90% sumy wskazanej na dokumencie sprzedaży. W chwili podpisania umowy faktoringowej faktor staje się nowym wierzycielem płatnika. Reszta rozliczenia następuje, gdy nabywca przeleje faktorowi środki za fakturę, a ten, po odjęciu swojej prowizji, ureguluje brakującą należność faktorantowi. Beneficjentem tak pojętego faktoringu jest oczywiście sprzedawca, który, niezależnie od terminu płatności wystawionej faktury, dysponuje środkami pozwalającymi na utrzymanie cash flow pod kontrolą.

Cesja wierzytelności – zrzeczenie się praw do długu na rzecz innego podmiotu

Zmiana prawa do wierzytelności następuje między dwoma podmiotami: cedentem (firmą sprzedającą) i cesjonariuszem (spółką nabywającą wierzytelność). Pierwsza przekazuje drugiej prawo do wierzytelności. Cesjonariusz wchodzi w posiadanie prawa do wierzytelności głównej oraz odsetek. Co istotne, dłużnik nie musi wyrażać zgody na zmianę wierzyciela, chyba, że umowa między stronami stanowi inaczej.

Cesja wierzytelności może odbyć się na podstawie umowy sprzedaży, darowizny, zamiany lub innej umowy. Księgowość cedenta powinna zaksięgować kwotę uzyskaną z tej transakcji jako przychód finansowy. Cesja jest sposobem na pozbycie się niespłaconych faktur przez cedenta, który dzięki pozyskanym środkom może na bieżąco regulować swoje zobowiązania.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Faktoring a cesja wierzytelności – jakie są różnice? – Zapraszamy!